fbpx

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen La Fille Rebelle en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijke afwijking.

Artikel 1 — Offertes

1.1 Een oriënterend gesprek is kosteloos.

1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.

1.3 Zodra een opdrachtgever een offerte (of voorstel) van La Fille Rebelle goedkeurt, is sprake van een opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.

1.4 In een offerte van La Fille Rebelle vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijkste zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen, doel van de tekst, tijd voor correcties en bijkomende werkzaamheden staan erin.

1.5 In de offerte en op de factuur kan La Fille Rebelle onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is.

1.6 Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals telefoonkosten die horen bij de opdracht, berekent La Fille Rebelle afzonderlijk. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen, zoals één standaard correctieronde.

Artikel 2 — Wijziging of annulering opdracht

2.1 Als een opdrachtgever na opdrachtbevestiging de opdracht aanvult, brengt La Fille Rebelle de extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het moment van opleveren later wordt.

2.2 Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is La Fille Rebelle niet verplicht teksten, online marketing werkzaamheden en/of website die nog niet gereed zijn te leveren. La Fille Rebelle heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

2.3 In het geval van overmacht (zoals ziekte) bij La Fille Rebelle, wordt dit direct gemeld. Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van La Fille Rebelle op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade.

2.4 La Fille Rebelle heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:

• de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;

• bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;

• bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 3 — Verstrekken benodigde gegevens

3.1 De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen schrijven van goede teksten tijdig, helder en volledig aan te leveren bij La Fille Rebelle.

Artikel 4 — Betaling

4.1 De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen.

4.2 La Fille Rebelle factureert opdrachten die binnen één maand worden afgerond na beëindiging van de werkzaamheden.

4.3 Bij omvangrijke of langdurige opdrachten, heeft La Fille Rebelle het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren. 

4.4 Betaalt de opdrachtgever later dan twee maanden na factuurdatum, dan brengt La Fille Rebelle de wettelijke rente in rekening. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

4.5 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door La Fille Rebelle ter beschikking gestelde teksten, online marketing werkzaamheden en/of website op geen enkele manier gebruiken.

4.6 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de teksten, online marketing werkzaamheden en/of website niet gebruikt.

4.7 Zorgen gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor dat La Fille Rebelle de opdracht niet op een redelijke manier de opdracht af kan maken, dan heeft La Fille Rebelle het recht de opdracht neer te leggen. La Fille Rebelle heeft dan recht op het volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.

Artikel 5 — Auteursrecht

5.1 Alle rechten blijven bij La Fille Rebelle zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald.

5.2 La Fille Rebelle heeft te allen tijde het recht haar naam te laten vermelden bij publicatie.

5.3 De opdrachtgever moet vooraf toestemming vragen om de teksten, online marketing werkzaamheden en/of website van La Fille Rebelle te publiceren, verveelvoudigen of een andere manier te gebruiken voor een ander medium dan afgesproken. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.

5.4 Als de opdrachtgever de teksten, online marketing werkzaamheden en/of website ingrijpend wijzigt en La Fille Rebelle dit niet goedkeurt, kan La Fille Rebelle gebruik van de teksten, online marketing werkzaamheden en/of website op grond van de Auteurswet verbieden.

5.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan La Fille Rebelle betalen.

5.6 Tenzij anders is overeengekomen, heeft La Fille Rebelle het recht en de vrijheid geleverde teksten, online marketing werkzaamheden en/of website te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 — Aansprakelijkheid

6.1 La Fille Rebelle is niet aansprakelijk voor fouten in teksten, online marketing werkzaamheden en/of website na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.

6.2 La Fille Rebelle is niet aansprakelijk voor fouten van derden.

6.3 La Fille Rebelle aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is La Fille Rebelle uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt La Fille Rebelle het geleverde product kosteloos.

6.4 La Fille Rebelle is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 — Klachten en geschillen

7.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten, online marketing werkzaamheden en/of website of binnen acht dagen na het verschijnen van het medium schriftelijk te melden aan La Fille Rebelle.

7.2 Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij La Fille Rebelle.

7.3 Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij La Fille Rebelle zijn ingediend.

7.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van La Fille Rebelle beslissend. 

7.5 Op elke overeenkomst tussen La Fille Rebelle en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van La Fille Rebelle.

Artikel 8 — Geheimhouding

8.1 Zowel La Fille Rebelle als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de opdracht. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.

Artikel 9 — Handelsregister

La Fille Rebelle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 78102782  in het handelsregister.